Keywords: worship

46 objects
S1992.25

Gopashtami

https://asia.si.edu/object/S1992.25
S1992.19

Annakut

https://asia.si.edu/object/S1992.19
S1992.18

Gopashtami

https://asia.si.edu/object/S1992.18