Keywords: Ming dynasty (1368 - 1644)

1,487 objects
F1913.85

Vase

https://asia.si.edu/object/F1913.85
S2005.52

Jar

https://asia.si.edu/object/S2005.52