Keywords: Ming dynasty (1368 - 1644)

1,487 objects
F1908.18

Vase

https://asia.si.edu/object/F1908.18
F1907.374

Bottle

https://asia.si.edu/object/F1907.374
F1907.80

Dish

https://asia.si.edu/object/F1907.80